Opis funkcjonowania kasownika
biletów elektronicznych i papierowych KRG-7 / KRG-8

System Elektronicznego Biletu Autobusowego

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

Kasownik dwufunkcyjny

Kasowniki KRG-7 / KRG-8 są najnowszej generacji urządzeniami elektronicznymi służącymi do rejestracji biletów bezkontaktowych w postaci kart bezstykowych. Urządzenia posiadają wbudowane układy do sygnalizacji akustycznej poprawności wykonywanych operacji i możliwość wygłaszania zapowiedzi głosowych. Każdy kasownik wyposażony jest w 7", kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. Standardowo na wyświetlaczu wyświetlany jest czas, data, przyciski służące do wybierania taryf i innych opcji w stanie normalnej pracy oraz komunikaty specjalne dla pasażerów. Odczytanie zawartości elektronicznej karty, rejestracja ważnego biletu okresowego lub biletu z elektronicznej portmonetki (bilet jednorazowy) odbywa się poprzez zbliżenie elektronicznej karty bezstykowej do wyznaczonego pola z przodu kasownika na odległość kilku centymetrów. Kasownik typu KRG-8 umożliwia również oznaczanie (tzw. kasowanie) standardowych biletów papierowych.

 

Interfejs użytkownika w kasownikach

Kasownik obsługuje się za pośrednictwem ekranu dotykowego, za pomocą którego pasażer może wybrać jedną z dostępnych operacji:

 • sprawdzenie stanu elektronicznej karty bezstykowej
 • zmiana domyślnej taryfy kasownika
 • dokasowanie za: psa, bagaż, rower, itp.
 • realizacja doładowania internetowego

Poniższy rysunek przedstawia wygląd interfejsu użytkownika:

Widok głównego okna interfejsu użytkownika

 

Elementy ekranu interfejsu:

 • belka przedstawiająca aktualną datę i czas
 • logo przewoźnika
 • belka przedstawiająca nazwy przystanków dla pasażerów wsiadających i wysiadających
 • przyciski funkcyjne
 • logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

Obsługa kart pasażerskich

 

Standardowa obsługa karty pasażerskiej polega na przyłożeniu karty do kasownika. Kasownik spróbuje dokonać skasowania i o wyniku poinformuje pasażera poprzez:

 • wyświetlenie stosownego komunikatu (lub komunikatów)
 • wygenerowanie sygnału dźwiękowego (pojedynczy, podwójny lub potrójny)

Sytuacje nietypowe podczas prób kasowania biletów

Jazda bez wybranego kursu

Jeżeli kierowca nie wybierze stosownego kursu w Autokomputerze SRG, to próba skasowania karty pasażerskiej spowoduje wygenerowanie następującego komunikatu:

 

JAZDA BEZ
WYBRANEGO KURSU

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Karta zablokowana

Jeśli karta zostanie zablokowana poprzez kasownik lub poprzez urządzenie do sprawdzania biletów, to próba skasowania karty pasażerskiej spowoduje wygenerowanie następującego komunikatu:

 

KARTA ZABLOKOWANA

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Karta umieszczona na “czarnej liście”

Jeśli karta została umieszczona  na “czarnej liście” to próba skasowania takiej karty pasażerskiej wywoła próbę jej zablokowana poprzez kasownik, poprawna operacja zablokowania karty spowoduje  wygenerowanie następującego komunikatu:

 

KARTA NA
CZARNEJ LIŚCIE

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Brak wgranych do karty biletów

Gdy na karcie brak jakichkolwiek biletów, to próba skasowania takiej karty pasażerskiej spowoduje  wygenerowanie następującego komunikatu:

 

BRAK BILETÓW

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Karta jako nośnik biletów nieważna

Gdy na karcie minął termin globalnej ważności karty, to próba skasowania takiej karty pasażerskiej spowoduje  wygenerowanie następującego komunikatu:

 

KARTA NIEWAŻNA

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

 

Komunikaty przy naciśnięciu klawisza

Skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki

W celu skasowania biletu z elektronicznej portmonetki należy wybrać taryfę na ekranie głównym kasownika i przyłożyć kartę do czytnika. Zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy oraz pojawi się okno z podsumowaniem operacji. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem zrealizowania operacji skasowania. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do taryfy domyślnej.

 

Sprawdzenie stanu karty

Właściciel karty ma możliwość sprawdzenia stanu karty. Aby wybrać opcję sprawdzania stanu karty należy nacisnąć przycisk „Sprawdzenie”. Przycisk zostanie oznaczony, a właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Jeżeli karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika) to kasownik rozpocznie wyświetlanie informacji o elektronicznej portmonetce (jeżeli została ona wpisana do karty) i biletach okresowych (tylko tych, które zostały wpisane do karty).

 

Doładowanie internetowe karty

Doładowanie internetowe karty (dopisanie kwoty do elektronicznej portmonetki lub wpisanie do karty dowolnego biletu okresowego) jest możliwe dzięki wyposażeniu kasownika w specjalną kieszeń do włożenia karty. Operacja doładowania internetowego w kasowniku rozpoczyna się od naciśnięcia przycisku „Doładowanie”. Przycisk zostanie zaznaczony a pasażer ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie / kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik rozpocznie pobieranie informacji o doładowaniach internetowych dla danej karty, wyświetlając jednocześnie następujący komunikat:

 

CZEKAJ

 

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych
 • doładowanie internetowe jest niemożliwe do zrealizowania
 • karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego
 • karta została poprawnie doładowana internetowo

Każda z tych sytuacji powoduje wyświetlenie stosownego komunikatu, co przedstawiono poniżej.

 
Brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych

Brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych lub brak łączności pomiędzy Autokomputerem a centralnym systemem sygnalizowany jest poprzez następujący komunikat:

 

BRAK TRANSAKCJI
DLA KARTY

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Błędy podczas doładowania internetowego

Błędy podczas doładowania internetowego karty pojawiają się najczęściej gdy karta zostanie wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego. Taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez następujący komunikat:

 

BŁĄD PODCZAS
PRZESYŁANIA TRANSAKCJI

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Poprawne wykonanie doładowania internetowego

Po wykonaniu poprawnego doładowania internetowego karty, na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat sygnalizujący, ile doładowań internetowych zostało wgranych poprawnie do karty:

 

PRZENIESIONO 1 TRANSAKCJĘ

 

 

Kasowanie biletu z elektronicznej portmonetki

Poprawne skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki

Kasowanie biletu z elektronicznej portmonetki wykonuje się po przyłożeniu do kasownika karty, która nie ma żadnego aktywnego biletu okresowego. Poprawne wykonanie operacji skasowania biletu z elektronicznej portmonetki jest sygnalizowane poprzez pojedynczy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie stosownego komunikatu:

 

POBRANO: 2,80
STAN: 45,70

Kasownik pokazuje w pierwszej linii, o ile jednostek walutowych został zmniejszony licznik elektronicznej portmonetki, zaś w drugiej linii wyświetlany jest stan licznika elektronicznej portmonetki po wykonaniu operacji skasowania.

 

Skasowanie niepewne biletu z elektronicznej portmonetki

Jeżeli podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika, itp.) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o kwocie pobrania i stanie elektronicznej portmonetki):

 

SPRAWDŹ
OPERACJĘ

Dla zweryfikowania poprawności skasowania pasażer powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty.

 

Dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki

Pasażer (właściciel karty) może dokonać dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki za osobę towarzyszącą.

Operację dokasowania wykonuje się poprzez wybranie przycisku z odpowiednim typem biletu na głównym ekranie kasownika. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego.

W trakcie próby dokasowania biletu dodatkowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • dokasowanie biletu dodatkowego  jest niemożliwe z powodu braku wgranej do karty elektronicznej portmonetki
 • dokasowanie biletu dodatkowego  jest niemożliwe z powodu zbyt małej ilości punktów w elektronicznej portmonetce
 • dokasowanie powiodło się
 • dokasowanie niepewne

Każda z tych sytuacji powoduje wyświetlenie stosownego komunikatu, co przedstawiono poniżej.

 

Brak elektronicznej portmonetki

Jeżeli wykonana zostanie próba dokasowania biletu dodatkowego, gdy na karcie brak jest elektronicznej portmonetki, to kasownik nie wykona dokasowania i wyświetli następujący komunikat:

 

BRAK ELEKTRONICZNEJ
PORTMONETKI

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Brak środków w elektronicznej portmonetce

Jeżeli w elektronicznej portmonetce jest zbyt mało punktów (środków), czyli opłata za bilet dodatkowy spowoduje przekroczenie kwoty maksymalnego debetu w liczniku elektronicznej portmonetki, to kasownik nie wykona dokasowania i wyświetli następujący komunikat:

 

BRAK ŚRODKÓW
W ELEKTRONICZNEJ PORTMONETCE

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

Poprawna operacja dokasowania

Poprawne wykonanie operacji dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki jest sygnalizowane poprzez pojedynczy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie stosownego komunikatu:

 

POBRANO: 2,40
STAN: 32,30

Kasownik pokazuje w pierwszej linii, o ile jednostek walutowych został zmniejszony licznik elektronicznej portmonetki, zaś w drugiej linii wyświetlany jest stan licznika elektronicznej portmonetki po wykonaniu operacji skasowania.

 

Niepewna operacja dokasowania

Jeżeli podczas operacji dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika, itp.) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o kwocie pobrania i stanie elektronicznej portmonetki):

 

SPRAWDŹ
OPERACJĘ

Dla zweryfikowania poprawności dokasowania pasażer powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty (tak jak to zostało opisane w opisie zwykłego kasowania biletu z elektronicznej portmonetki).

 

Kasowanie biletu okresowego

Kasowanie biletu okresowego ma pierwszeństwo przed kasowaniem biletu z elektronicznej portmonetki. Oznacza to, że jeżeli w karcie jest co najmniej jeden aktualny (ważny na danym dniu; na danej linii) bilet okresowy to skasowanie domyślne jest wykonywane z takiego biletu okresowego.

Jeżeli na karcie aktualnie ważny bilet okresowy ma wprowadzone ograniczenia jego ważności w wybrane dni tygodnia, np. jest ważny tylko w dni robocze, tj od poniedziałku do piątku, to w soboty i niedziele taki bilet nie będzie ważny i wtedy kasownik przystępuje do próby skasowania domyślnego biletu z elektronicznej portmonetki.

 

Poprawne skasowanie biletu okresowego

Po prawidłowym wykonaniu skasowania z biletu okresowego statycznego, lub biletu okresowego dynamicznego zainicjowanego, na wyświetlaczu kasownika pojawi się następujący komunikat:

 

ZAREJESTROWANO
WAŻNY OD: 01-11-2014
WAŻNY DO: 30-11-2014

Dodatkowo zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.

 

Niepewne skasowanie biletu okresowego

Jeżeli podczas operacji skasowania domyślnego z biletu okresowego kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o poprawnym skasowaniu w bilecie okresowym):

 

SPRAWDŹ
OPERACJĘ

Dla zweryfikowania poprawności skasowania pasażer powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty (tak jak to zostało opisane w opisie zwykłego kasowania biletu z elektronicznej portmonetki).

Jeżeli operacja skasowania została wykonana pozytywnie (skasowanie było poprawne) to kasownik wyświetli stosowny komunikat, jak to opisano poniżej.

 

Błędy i sytuacje nietypowe podczas kasowania biletów okresowych

Nieważny bilet okresowy, brak elektronicznej portmonetki

Gdy na karcie znajduje się nieważny bilet okresowy (np. po terminie ważności), a do domyślnego kasowania biletu z elektronicznej portmonetki nie można przejść, ponieważ brak jest elektronicznej portmonetki (lub brak wystarczających środków w elektronicznej portmonetce), wówczas kasownik wyświetli następujący komunikat:

 

NIEWAŻNY BILET
OKRESOWY

Dodatkowo zostanie wygenerowany potrójny sygnał dźwiękowy.

 

 

Sprawdzenie stanu karty

Sprawdzenie stanu karty jest dokonywane przez kasownik po wybraniu przez użytkownika przycisku "Sprawdzenie" na ekranie głównym. Zostanie on zaznaczony, dodatkowo zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem zrealizowania opcji sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego (kasownik rozpoczyna wyświetlanie daty i czasu).

Jeżeli karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika) to kasownik rozpocznie wyświetlanie  informacji o elektronicznej portmonetce i bilecie okresowym. Poniższy rysunek przedstawia interfejs kasownika podczas sprawdzania biletu elektronicznego.

 

Widok okna przedstawiającego sprawdzenie biletu elektronicznego