obowiązuje od 01-06-2021

Opracowano na podstawie Uchwały Nr 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą 334.XXXIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

CENNIK przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

 

§ 1. Zakres obowiązywania cennika.

 1. Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwany dalej cennikiem, obowiązuje podczas przejazdów autobusami wszystkich linii.
 2. Cennik określa:
  1. wysokość opłat i cen biletów za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;
  2. ulgi i zwolnienia obowiązujące przy przewozach środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;
  3. sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.
 3. Wszystkie ceny określone w cenniku zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług.

§ 2. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych lub do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych.

 1. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego określonych w przepisach szczególnych bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zwany dalej MZK sp. z o.o.

§ 3. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych

 1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych są:
  1. pracownicy MZK sp. z o.o.- w miejscowości zamieszkania, a jeżeli uprawniony pracuje poza miejscem zamieszkania, w miejscowości zamieszkania i miejscowości pracy - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego MZK sp. z o.o.;
  2. umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
  3. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
  4. dzieci w wieku do 7 lat (nie dłużej niż do 30 września w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 7 rok życia) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych;
  5. osoby upoważnione przez MZK sp. z o.o. do kontroli biletów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora;
  6. osoby wskazane przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie dokumentu wydanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w formie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o.;
  7. wszystkie osoby w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych, 1 stycznia w Nowy Rok;
  8. osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdów bezpłatnych;
  9. posiadacze honorowego tytułu „Pionier Jeleniej Góry” - na podstawie legitymacji „Pioniera Jeleniej Góry” i dokumentu tożsamości;
  10. posiadacze honorowego tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jelenia Góra” – na podstawie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
  11. posiadacze honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – na podstawie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
  12. byli nauczyciele „Tajnego Nauczania” - na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt i dokumentu tożsamości;
  13. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uprawnienie mogą uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez właściwą szkołę;
  14. uczniowie szkół policealnych zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uczniowie szkół policealnych uprawnienie mogą uzyskać na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania;
  15. studenci zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uprawnienie mogą uzyskać studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania;
  16. dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 18 roku życia - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdów bezpłatnych,
   2. ważnego orzeczenia o niepełnosprawności albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanych przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
   3. ważnej legitymacji wydanej przez szkołę lub placówkę specjalną,
   4. ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, stwierdzającej lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną.
  17. opiekunowie (osoby pełnoletnie) osób wymienionych w pkt 16 w czasie podróży z tymi osobami, a także bez towarzystwa tych osób (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka edukacyjna – miejsce zamieszkania - na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia z placówki edukacyjnej i dowodu tożsamości opiekuna;
  18. osoby niepełnosprawne - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdu bezpłatnego,
   2. ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia, stwierdzającego jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
    • całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
    • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • znaczny stopień niepełnosprawności,
    • i grupę inwalidztwa wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości,
   3. ważnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia, stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności, wydanego z powodu choroby narządu wzroku lub słuchu przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości.
  19. opiekunowie/przewodnicy osób wymienionych w pkt 18 w czasie podróży z tymi osobami według wskazania tych osób;
  20. emeryci po przepracowaniu minimum 15 lat i renciści po przepracowaniu minimum 10 lat w MZK sp. z o.o. - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wydanej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;
  21. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;
  22. osoby bezrobotne na trasie od miejsca zamieszkania do określonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i z powrotem, w wyznaczonym dniu stawiennictwa do godz. 17:00 na podstawie „Karty stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze i dokumentu tożsamości;
  23. Honorowi Dawcy Krwi w godzinach 8:00 – 16:00 najkrótszą trasą na odcinku od punktu pobrania krwi do najbliższego przystanku od miejsca zamieszkania – na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi oraz dokumentu tożsamości;
  24. członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawione w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o. o;
  25. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
   2. ważnej legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

§ 4. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą lokalną

 1. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą lokalną są:
  1. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 13 nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  2. uczniowie szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 14 - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  3. studenci z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 15 - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  4. uczniowie zagranicznych szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i studenci zagranicznych uczelni - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), EURO<26 Student lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej;
  5. doktoranci – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  6. emeryci i renciści - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury/renty;
  7. osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia;
  8. weterani i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa – na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego.

§ 5. Bilety EURO-NYSA.

 1. Bilet całodzienny pojedynczy EURO-NYSA oraz bilet całodzienny EURO-NYSA dla małych grup (do 5 osób), uprawnia do przejazdu w dniu skasowania do godziny 04:00 dnia następnego, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej MZK sp. z o.o.;
 2. Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6;
 3. Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu dwójki dzieci w wieku od 6 do 15 lat;
 4. Bilet całodzienny EURO-NYSA z dodatkowo wykupionym biletem rowerowym EURO-NYSA, uprawnia do przewozu rowerów.

§ 6. Przewóz bagażu i zwierząt.

 1. Przewóz bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”;
 2. Cena biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego.

§ 7. Opłaty dodatkowe.

 1. Opłata dodatkowa za:
  1. przejazd bez ważnego biletu - wynosi 200,00 zł tj. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  2. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 160,00 zł tj. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  3. przewóz bez biletu bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie lub wyłączonego z przewozu albo dopuszczonego do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - wynosi 80,00 zł tj. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  4. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi 600,00 zł tj. 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego uiszczona powinna być w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość.
 2. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3 tj.:
  1. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu - wynosi 20,00 zł;
  2. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 16,00 zł;
  3. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie - wynosi 8,00 zł.
 3. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia (lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4.
 4. Stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4).
 5. w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.
 6. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 7. w razie posiadania przez podróżnego ważnego biletu zakupionego przed kontrolą biletów, a którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umorzenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis §7 ust. 6.

§ 8. CENY BILETÓW - obowiązują od 1 czerwca 2021 r.

 1. Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.
  RODZAJE BILETÓW
  CENY BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Cała sieć
  4,00 zł
  2,00 zł
  W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 2. Bilety jednorazowe - zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.
  RODZAJE BILETÓW
  CENY BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Cała sieć - wszystkie strefy opłat
  3,90zł
  1,95 zł
  Bilet na krótki przejazd (do 3 przystanków)
  Cała sieć - wszystkie strefy opłat
  3,00 zł
  1,50 zł
  W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 3. Bilety jednorazowe czasowe - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.
  RODZAJE BILETÓW
  CENY BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Bilety czasowe
  Cała sieć
  30 minut
  60 minut
  90 minut
  4,00 zł
  2,00 zł
  5,00 zł
  2,50 zł
  6,00 zł
  3,00 zł

 4. Bilety okresowe imienne – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.
  BILETY
  30-dniowe
  WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI
  WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH
  RODZAJE BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Strefa miejska Jeleniej Góry
  130,00 zł
  65,00 zł
  110,00 zł
  55,00 zł
  Cała sieć
  150,00 zł
  75,00 zł
  130,00 zł
  65,00 zł
  BILETY
  15-dniowe
  WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI
  WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH
  RODZAJE BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Strefa miejska Jeleniej Góry
  65,00 zł
  32,50 zł
  55,00 zł
  27,50 zł
  Cała sieć
  75,00 zł
  37,50 zł
  65,00 zł
  32,50 zł
  Aktywacja miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 5. Bilety okresowe na okaziciela – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.
  BILETY MIESIĘCZNE 30-dniowe
  WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI
  WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH
  RODZAJE BILETÓW
  NORMALNY
  ULGOWY
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  USTAWOWY / LOKALNY
  Strefa miejska Jeleniej Góry
  150,00 zł
  75,00zł
  130,00 zł
  65,00 zł
  Cała sieć - wszystkie strefy opłat
  170,00 zł
  85,00 zł
  150,00 zł
  75,00 zł
  Aktywacja miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 6. Bilety okresowe na okaziciela – zakupione w automatach biletowych.
  RODZAJ BILETU
  OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁEJ SIECI
  NORMALNY
  ULGOWY
  USTAWOWY / LOKALNY
  24-godzinny
  12,00 zł
  6,00 zł
  48-godzinny
  24,00 zł
  12,00 zł
  Weekendowy
  22,00 zł
  11,00 zł
  Bilety okresowe na okaziciela:
  1. 24 - oraz 48 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci przez odpowiednio: 24 lub 48 godzin liczonych od momentu zakupu biletu;
  2. weekendowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci ważne od piątku od godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 12:00.
 7. Bilety EURO-NYSA:
  • - cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 40,00 zł;
  • - cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób) - 100,00 zł;
  • - cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower.

§ 9. WYKAZ STREF OPŁAT DLA BILETÓW OKRESOWYCH. Strefę miejską wyznacza obszar administracyjny Miasta Jelenia Góra, a granice strefy opłat wyznaczają następujące przystanki:

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH LUB DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH.

 

 

 1. Dla Gminy Janowice Wielkie:
  1. „Kaczawska 01”,
  2. „Kaczawska 02”.
 2. Dla Gminy Jeżów Sudecki:
  1. „Godzisz 06”,
  2. „Podchorążych 01”,
  3. „Podchorążych 02”
  4. „Legnicka 01”,
  5. „Legnicka 02”,
  6. „T. Sygietyńskiego – ZUS 01”,
  7. „T. Sygietyńskiego – ZUS 02”,
  8. „W. Kilara 02”,
  9. „W. Małcużyńskiego 02”,
  10. „W. Małcużyńskiego 05”.
 3. Dla Gminy Mysłakowice:
  1. „Przyboczna 05”,
  2. „Przyboczna 06”,
  3. „Lotnisko 01”,
  4. „Lotnisko 02”,
  5. „Kalinowa 12”.
 4. Dla Gminy Miejskiej Piechowice:
  1. „Dom Gerharta Hauptmanna 04”,
  2. „Dom Gerharta Hauptmanna 05”,
  3. „Sobieszów 13”
  4. „Sobieszów 16”.
 5. Dla Gminy Podgórzyn:
  1. „Staw 07”,
  2. „Staw 08”, <
  3. „Podgórzyńska 04”."

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH LUB DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH.

 1. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień ustawowych na liniach normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:
  1. posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej
  2. inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego), zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  3. przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do i grupy inwalidztwa - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę,
  4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, a także towarzyszący im przewodnik, na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną,
  5. osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego - na podstawie ważnej legitymacji osoby represjonowanej.

 2. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą ustawową na liniach normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:
  1. kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie,
  2. weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego,
  3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,
  4. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium.