Cennik obowiązuje od dnia 26.07.2014 r.

UWAGA: Cennik zawiera zapisy umożliwiające zakup biletu elektronicznego. System sprzedaży biletu elektronicznego jest na końcowym etapie wdrożenia, a o terminie zakończenia wszystkich prac umożliwiających korzystanie z biletu poinformujemy Państwa niebawem na naszej stronie internetowej oraz w mediach.

 

Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

R O Z D Z I A Ł  I

Zakres obowiązywania cennika.

§ 1.

  1. Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwany dalej cennikiem, obowiązuje za przejazdy autobusami linii: normalnych, pospiesznych i nocnych.
  2. Wszystkie ceny określone w cenniku zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług.

R O Z D Z I A Ł  II

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych lub do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych.

§ 2.

Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej określonych w przepisach szczególnych bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

R O Z D Z I A Ł  III

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych

§ 3.

1.Uprawnionymi do przejazdów na liniach:

a) normalnych, pospiesznych i nocnych są:

1) pracownicy MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze - w miejscowości zamieszkania, a jeżeli uprawniony pracuje poza miejscem zamieszkania, w miejscowości zamieszkania i miejscowości pracy - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze;

2) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

4) dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze;

5) jedno dziecko w wieku do lat 6 towarzyszące osobie pełnoletniej – na podstawie ważnego całodziennego pojedynczego biletu EURO-NYSA;

6) osoby upoważnione przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze do kontroli biletów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora;

7) osoby wskazane przez organizatora publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie dokumentu sporządzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz potwierdzonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Niniejsze uprawnienie zapisane zostanie w formie legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w formie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze;

8) wszystkie osoby w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu oraz pierwszego dnia każdego miesiąca.

b) normalnych są:

1) osoby, które ukończyły 75 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości;

2) posiadacze honorowego tytułu „Pionier Jeleniej Góry” - na podstawie legitymacji„Pioniera Jeleniej Góry” i dokumentu tożsamości;

3) byli nauczyciele „Tajnego Nauczania” - na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt  i dokumentu tożsamości;

4) dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – na podstawie legitymacji przedszkolnej MEN-I/52/2 albo MENiS-II181/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 albo MENiS-I/137/2,  uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MEN-I/51/2 albo MENiS-II/182/2 oraz dzieci i młodzież (do 16 roku życia) na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, a także ich opiekunowie (osoba pełnoletnia), którym prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób w/w (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną;

5) młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym ucząca się (od 16 do 24 roku życia)lub studiująca (od 16 do 26 roku życia) na podstawie legitymacji szkolnej (studenckiej) i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym;

6) osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazania opiekuna przez osobę wymagającą opieki;

7) osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – a także przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej wskazany przez osobę wymagającą opieki;

8) emeryci po przepracowaniu minimum 15 lat i renciści po przepracowaniu minimum 10 latw MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wydanej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze;

9) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu 25 litrów krwi, na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach normalnych na trasie od miejsca zamieszkania do określonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i z powrotem, są osoby bezrobotne w wyznaczonym dniu stawiennictwa do godz. 17:00 - na podstawie „Karty stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze i dokumentu tożsamości.

3. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego przejazdu na liniach normalnych w godzinach 8:00 – 16:00 są honorowi dawcy krwi najkrótszą trasą na odcinku od punktu pobrania krwi do przystanku najbliższego miejsca zamieszkania – na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi oraz dokumentu tożsamości.

4. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach normalnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry, są członkowie rodzin wielodzietnych na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

R O Z D Z I A Ł  IV

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą 95% na bilety okresowe imienne  ważne  3 lub 6 kolejnych miesięcy we wszystkich strefach opłat.

§ 4.

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów z ulgą 95 % na bilety okresowe imienne ważne 3 lub 6 kolejnych miesięcy we wszystkich strefach opłat na liniach normalnych są osoby, które ukończyły 70 rok życia a nie ukończyły 75 roku życia - na podstawie biletu elektronicznego.

R O Z D Z I A Ł  V

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą  lokalną

§ 5.

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą lokalną na liniach normalnych i pospiesznych są:

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego;

2) dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły;

3) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (dzieci i młodzież ucząca się lub studiująca za granicą - na podstawie legitymacji uprawniającej do przejazdów ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze);

4) emeryci - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury;

5) osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia;

6) dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej;

7) osoby, które ukończyły 70 rok życia a nie ukończyły 75 roku życia - na podstawie dokumentu tożsamości, z zastrzeżeniem § 4.

8) doktoranci – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

R O Z D Z I A Ł  VI

 Okresowy imienny ulgowy bilet wakacyjny – dostępny w formie biletu elektronicznego.

 

§ 6.

1. Okresowy imienny ulgowy bilet wakacyjny jest ważny w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku na wszystkich liniach normalnych we wszystkich strefach opłat i dostępny jest w formie biletu elektronicznego.

2. Uprawnionymi do korzystania z okresowego imiennego ulgowego biletu wakacyjnego są dzieci i młodzież odbywająca naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia – na podstawie biletu elektronicznego.

R O Z D Z I A Ł VII

 Okresowy imienny ulgowy bilet semestralny - dostępny w formie biletu elektronicznego.

§ 7.

1. Okresowy imienny bilet semestralny jest dostępny tylko w formie biletu elektronicznego w dwóch wariantach:

A - 4 miesięczny – ważny od 1 października do 31 stycznia lub od 1 lutego do 31 maja,

B - 5 miesięczny – ważny od 1 września do 31 stycznia lub od 1 lutego do 30 czerwca.

2. Uprawnionymi do korzystania z okresowego imiennego ulgowego biletu semestralnego są:

- bilet A – studenci – na podstawie biletu elektronicznego lub ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej z aktywną opcją biletu elektronicznego,

- bilet B – dzieci i młodzież odbywająca naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia – na podstawie biletu elektronicznego.

R O Z D Z I A Ł VIII

 Bilet okresowy imienny na linie normalne

na podstawie Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.

§ 8.

Bilet okresowy imienny o nominale 10,00 zł na linie normalne, dostępny tylko w formie biletu elektronicznego, ważny w strefie opłat miasta Jelenia Góra od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na przejazdy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, dla dzieci i młodzieży rodzin wielodzietnych uczących się lub studiujących w  szkołach  na terenie miasta Jelenia Góra – na podstawie biletu elektronicznego lub ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej z aktywną opcją biletu elektronicznego.

R O Z D Z I A Ł  IX

Bilety EURO-NYSA.

§ 9.

1. Bilet całodzienny pojedynczy EURO-NYSA oraz bilet całodzienny EURO-NYSA dla małych grup (do 5 osób), uprawnia do przejazdu w dniu skasowania do godziny 04:00 dnia następnego, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2. Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6 towarzyszącego osobie pełnoletniej.

3. Bilet całodzienny EURO-NYSA z dodatkowo wykupionym biletem rowerowym EURO-NYSA, uprawnia do przewozu rowerów w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku na wyznaczonych kursach w dniach: soboty, niedziele i święta.

R O Z D Z I A Ł  X

Przewóz bagażu i zwierząt.

§ 10.

Przewóz bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.

§ 11.

Cena biletu za przewóz bagażu / zwierzęcia na dowolnej linii komunikacyjnej wynosi:

1) za każdą przewożoną sztukę bagażu lub jedno zwierzę, równowartość ceny biletu normalnego -  jak za przejazd autobusem linii normalnej w granicach jednej strefy opłat;

2) za każdy przewożony rower, równowartość ceny biletu normalnego – jak za przejazd autobusem linii normalnej w granicach dwóch stref opłat.

R O Z D Z I A Ł  XI

Opłaty dodatkowe.

§ 12.

1. Opłata dodatkowa za:

1) przejazd bez ważnego biletu - wynosi 150,00 zł tj. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,

2) przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnegolub ulgowego przejazdu - wynosi 120,00 zł tj. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,

3) przewóz bez biletu bagażu podlegającego opłacie lub wyłączonego z przewozu albo dopuszczonego do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - wynosi 60,00 zł tj. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,

4) spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi  450,00 zł tj. 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

2. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w pkt 1 ppkt 1-3. tj.:

a) w przypadku  udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu - wynosi  15,00 zł,

b) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 12,00zł,

c) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu za przewóz bagażu podlegającego opłacie - wynosi 6,00zł.

§ 13.

1. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia (lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w § 12 pkt 1 ppkt 4).

1. Po upływie terminu określonego w pkt 1 stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w § 12 pkt 1 ppkt 4).

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.

§ 14.

1. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

2.  W razie posiadania przez podróżnego ważnego biletu zakupionego przed kontrolą biletów, a którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis pkt 1.

 

Załącznik nr 1 do „Cennika przewozu osób i bagażu pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.  w Jeleniej Górze”

CENY BILETÓW

1. BILETY JEDNORAZOWE JEDNOKROTNEGO KASOWANIA - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS. 

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

 Cała sieć - wszystkie strefy opłat

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 2. BILETY JEDNORAZOWE zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,90 zł

1,45 zł

1,75 zł

Bilet na krótki przejazd (do 3 przystanków) Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,20 zł

1,10 zł

1,30 zł

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

3. BILETY JEDNORAZOWE CZASOWE PRZESIADKOWE - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

Bilety czasowe (ważne we wszystkich strefach opłat)

30 minut

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

45 minut

4,00 zł

2,00 zł

2,40 zł

60 minut

5,00 zł

2,50 zł

3,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BILETY OKRESOWE IMIENNE – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE (ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca)

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU                DO PIĄTKU  Z WYŁĄCZENIEM          DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

 USTAWOWY

LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

100,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

48,00 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

92,00 zł

46,00 zł

55,20 zł

74,00 zł

37,00 zł

44,40 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

160,00 zł

80,00 zł

96,00 zł

130,00 zł

65,00 zł

78,00 zł

Rozpoczęcie ważności miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

5. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE (ważne od 1-go do ostatniego dnia miesiąca)

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU                DO PIĄTKU  Z WYŁĄCZENIEM          DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

USTAWOWY

LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

124,00 zł

62,00 zł

74,40 zł

100,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

115,00 zł

57,50 zł

69,00 zł

92,00 zł

46,00 zł

55,20 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

200,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

160,00 zł

80,00 zł

96,00 zł

Rozpoczęcie ważności miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

6. BILETY OKRESOWE IMIENNE NA DOWOLNĄ LICZBĘ DNI – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY NA DOWOLNĄ LICZBĘ KOLEJNYCH DNI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

                      Ilość dni:

           Strefa opłat                                       

6 -15

16-30

31-90

6 -15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

Odpłatność za jeden dzień

Strefa miejska Jeleniej Góry

3,44 zł

3,34 zł

3,24 zł

1,72 zł

1,67 zł

1,62 zł

2,06 zł

2,00 zł

1,94 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

3,18 zł

3,08 zł

2,98 zł

1,59 zł

1,54 zł

1,49 zł

1,91 zł

1,85 zł

1,79 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

5,50 zł

5,34 zł

5,18 zł

2,75 zł

2,67 zł

2,59 zł

3,30 zł

3,20 zł

3,11 zł

 

Rozpoczęcie ważności biletów okresowych imiennych na dowolną liczbę dni następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

7. OKRESOWE IMIENNE ULGOWE BILETY WAKACYJNE - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Cena okresowego imiennego ulgowego biletu wakacyjnego ważnego od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku we wszystkie dni na wszystkich liniach we wszystkich strefach opłat wynosi 75,00 zł. 

8. BILETY OKRESOWE IMIENNE ULGOWE Z ULGĄ 95% - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

    Cena imiennego biletu ulgowego z ulgą 95% ważnego przez kolejnych 3 lub 6 miesięcy wynosi:

 - na okres 3 kolejnych miesięcy  -  24,00 zł,

 - na okres 6 kolejnych miesięcy  -  48,00 zł.

9. BILETY OKRESOWE IMIENNE na podstawie Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Cena okresowego imiennego biletu na wszystkie linie, ważnego w strefie miejskiej Jeleniej Góry na przejazdy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na przejazdy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, dla dzieci i młodzieży rodzin wielodzietnych uczęszczających do szkół na terenie Jeleniej Góry, wynosi 10,00 zł.

10. BILETY SEMESTRALNE IMIENNE - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Rodzaj biletu

Okres ważności biletu

W strefie miejskiej Jeleniej Góry

Na całą sieć

A

4 miesięczne (od X do I lub od II do V)

190 zł

310 zł

B

5 miesięczne (od IX do I lub od II do VI)

280zł

460 zł

Bilet semestralny A przysługuje studentom.

Bilet semestralny B przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 22 roku życia.

11. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych oraz przy pomocy Elektronicznej Portmonetki.

ILOŚĆ DNI WAŻNOŚCI BILETU

WSZYSTKIE LINIE W STREFIE MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

WSZYSTKIE LINIE                            WE WSZYSTKICH STREFACH

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

USTAWOWY

LOKALNY

1 DZIEŃ

12,00 zł

6,00 zł

7,20 zł

20,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

2 DNI

22,00 zł

11,00 zł

13,20 zł

34,00 zł

17,00 zł

20,40 zł

Bilety okresowe na okaziciela:

a)        rozpoczęcie ważności biletów okresowych na okaziciela ważnych 1 lub 2 dni następuje z chwilą ich nabycia,

b)        ważne są do godz. 24 (w przypadku rozpoczęcia jazdy kursem rozpoczynającym się po godz. 23:00 bilet jest ważny do końca kursu).

12. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA NA DOWOLNĄ LICZBĘ DNI – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

  

BILETY NA DOWOLNĄ LICZBĘ KOLEJNYCH DNI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

Ilość dni:

 

Strefa opłat                                        

6-15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

Odpłatność za jeden dzień

Wszystkie linie w strefie miejskiej Jeleniej Góry

4,26 zł

4,14 zł

4,02 zł

2,13 zł

2,07 zł

2,01 zł

2,56 zł

2,48 zł

2,41 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

6,88 zł

6,68 zł

6,48 zł

3,44 zł

3,34 zł

3,24 zł

4,13 zł

4,01 zł

3,89 zł

Rozpoczęcie ważności biletów okresowych na okaziciela na dowolną liczbę dni następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

13. BILETY EURO-NYSA       

- Cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 25,00 zł

- Cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób)  - 75,00 zł

- Cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower