Karta SeB@ zostaje wydana na podstawie złożonego przez pasażera pisemnego wniosku w Centrum Obsługi Klienta (COK), Punkcie Obsługi Klienta (POK). Wniosek o wydanie karty można pobrać w COK, POK lub w formie elektronicznej z naszej strony internetowej. Wniosek o wydanie karty należy złożyć w COK, POK lub przesłać drogą elektroniczną. Zostanie on zweryfikowany przez pracownika pod kątem danych osobowych umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych. Za osobę niepełnoletnią przed ukończeniem 13 roku życia wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty SeB@ nie będzie rozpatrywany.

Dokumenty wymagane do wydania spersonalizowanej karty SeB@:

  • wypełniony wniosek,
  • aktualne zdjęcie (35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • dokument potwierdzający rodzaj uprawnienia i czas jego obowiązywania (jeśli to konieczne).

Wnioskodawca powinien odebrać spersonalizowaną kartę SeB@ nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku.

Spersonalizowana karta SeB@ wydawana jest:

  • wnioskodawcy (osobie pełnoletniej), za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru,
  • osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia – za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru,

Wydanie spersonalizowanej karty SeB@ jest bezpłatne.

Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do COK bądź POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie SeB@. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i karty SeB@; aktualizacja niepowodująca wydanie nowej karty jest bezpłatna; wydanie nowej karty wymaga uiszczenie kaucji w wysokości 10 zł.

 

Nowa karta SeB@ (duplikat karty) spersonalizowana tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:

  • zniszczenia lub uszkodzenia karty
  • zagubienia lub kradzieży karty (zgłoszonej w COK lub POK)

 

Karta SeB@ na okaziciela zostaje wydana podczas pierwszego zakupu dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika, a w przypadku elektronicznej portmonetki, przy pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł.