obowiązuje od 01-01-2021

Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

§ 1. Zakres obowiązywania Cennika.

 1. Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwany dalej cennikiem, obowiązuje podczas przejazdów autobusami wszystkich linii.
 2. Cennik określa:
  1. wysokość opłat i cen biletów za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;
  2. ulgi i zwolnienia obowiązujące przy przewozach środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanych przez Miasto Jelenia Góra;
  3. sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.
 3. Wszystkie ceny określone w cenniku zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług.

§ 2. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych lub do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego określonych w przepisach szczególnych bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zwany dalej MZK sp. z o.o.

§ 3. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych.

 1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych są:
  1. pracownicy MZK sp. z o.o.- w miejscowości zamieszkania, a jeżeli uprawniony pracuje poza miejscem zamieszkania, w miejscowości zamieszkania i miejscowości pracy - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego MZK sp. z o.o.;
  2. umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
  3. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
  4. dzieci w wieku do 7 lat (nie dłużej niż do 30 września w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 7 rok życia) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych;
  5. osoby upoważnione przez MZK sp. z o.o. do kontroli biletów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora;
  6. osoby wskazane przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie dokumentu wydanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w formie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o.;
  7. wszystkie osoby w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez
  8. Samochodu, 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych, 1 stycznia w Nowy Rok;
  9. osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości;
  10. posiadacze honorowego tytułu „Pionier Jeleniej Góry” - na podstawie legitymacji „Pioniera Jeleniej Góry” i dokumentu tożsamości;
  11. posiadacze honorowego tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jelenia Góra” – na podstawie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
  12. posiadacze honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – na podstawie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
  13. byli nauczyciele „Tajnego Nauczania” - na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt i dokumentu tożsamości;
  14. uczniowie zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na ww. terenie nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uprawnienie mogą uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę;
  15. uczniowie szkół policealnych znajdujących się na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkali na ww. terenie - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uczniowie szkół policealnych uprawnienie mogą uzyskać na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania;
  16. studenci zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uprawnienie mogą uzyskać studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania;
  17. dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 18 roku życia - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdów bezpłatnych,
   2. ważnego orzeczenia o niepełnosprawności albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanych przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
   3. ważnej legitymacji wydanej przez szkołę lub placówkę specjalną,
   4. ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, stwierdzającej lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną.
  18. opiekunowie (osoby pełnoletnie) osób wymienionych w pkt 16 w czasie podróży z tymi osobami, a także bez towarzystwa tych osób (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka edukacyjna – miejsce zamieszkania - na podstawie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdu bezpłatnego, na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia z placówki edukacyjnej i dowodu tożsamości opiekuna;
  19. osoby niepełnosprawne - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o. zawierającego zapisaną informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdu bezpłatnego,
   2. ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia, stwierdzającego jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
    • całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
    • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
    • znaczny stopień niepełnosprawności,
    • I grupę inwalidztwa wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości,
   3. ważnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia, stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności, wydanego z powodu choroby narządu wzroku lub słuchu przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości.
  20. opiekunowie/przewodnicy osób wymienionych w pkt 18 w czasie podróży z tymi osobami według wskazania tych osób;
  21. emeryci po przepracowaniu minimum 15 lat i renciści po przepracowaniu minimum 10 lat w MZK sp. z o.o. - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wydanej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;
  22. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;
  23. osoby bezrobotne na trasie od miejsca zamieszkania do określonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i z powrotem, w wyznaczonym dniu stawiennictwa do godz. 17:00 na podstawie „Karty stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze i dokumentu tożsamości;
  24. Honorowi Dawcy Krwi w godzinach 8:00 – 16:00 najkrótszą trasą na odcinku od punktu pobrania krwi do najbliższego przystanku od miejsca zamieszkania – na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi oraz dokumentu tożsamości;
  25. członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawione w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o;
  26. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   1. biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisane uprawnienie do przejazdów bezpłatnych;
   2. ważnej legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

§ 4. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą lokalną.

 1. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą lokalną są:
  1. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 13 nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  2. uczniowie szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 14 - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  3. studenci z wyłączeniem ulgi określonej w §3 ust. 1 pkt 15 - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  4. uczniowie zagranicznych szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i studenci zagranicznych uczelni - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), EURO<26 Student lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej;
  5. doktoranci – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  6. emeryci i renciści - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury/renty;
  7. osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia;
  8. weterani i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa – na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego.

§ 5. Bilety EURO-NYSA.

 1. Bilet całodzienny pojedynczy EURO-NYSA oraz bilet całodzienny EURO-NYSA dla małych grup (do 5 osób), uprawnia do przejazdu w dniu skasowania do godziny 04:00 dnia następnego, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej MZK sp. z o.o.;
 2. Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6 towarzyszącego osobie pełnoletniej;
 3. Bilet całodzienny EURO-NYSA z dodatkowo wykupionym biletem rowerowym EURONYSA, uprawnia do przewozu rowerów.

§ 6. Przewóz bagażu i zwierząt.

 1. Przewóz bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”;
 2. Cena biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego.

§ 7. Opłaty dodatkowe.

 1. Opłata dodatkowa za:
  1. przejazd bez ważnego biletu - wynosi 200,00 zł tj. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  2. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 160,00 zł tj. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  3. przewóz bez biletu bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie lub wyłączonego z przewozu albo dopuszczonego do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - wynosi 80,00 zł tj. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
  4. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi 600,00 zł tj. 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego; uiszczona powinna być w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość.
 2. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3 tj.:
  1. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu - wynosi 20,00 zł;
  2. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 16,00 zł;
  3. w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie - wynosi 8,00 zł.
 3. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia (lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4).
 4. Stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4).
 5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.
 6. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 7. W razie posiadania przez podróżnego ważnego biletu zakupionego przed kontrolą biletów, a którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umorzenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis §7 ust. 6.

§ 8. CENY BILETÓW

 1. Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

  RODZAJE BILETÓW

  CENY BILETÓW

  NORMALNY

  ULGOWY 

  USTAWOWY / LOKALNY

  Cała sieć 

  4,00 zł

  2,00 zł

  W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

   

 2. Bilety jednorazowe - zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.

  RODZAJE BILETÓW

  CENY BILETÓW

  NORMALNY

  ULGOWY 

  USTAWOWY / LOKALNY

  Cała sieć - wszystkie strefy opłat

  3,90zł

  1,95 zł

  Bilet na krótki przejazd              

  (do 3 przystanków)                  Cała sieć - wszystkie strefy opłat

  3,00 zł

  1,50 zł

  W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

   

 3. Bilety jednorazowe czasowe - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

  RODZAJE BILETÓW

  CENY BILETÓW

  NORMALNY

  ULGOWY 

  USTAWOWY / LOKALNY

  Bilety czasowe          Cała sieć

  30 minut

  4,00 zł

  2,00 zł

   

  60 minut

  5,00 zł

  2,50 zł 

  90 minut

  6,00 zł

  3,00 zł

   

 4. Bilety okresowe imienne – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

  BILETY

  MIESIĘCZNE 

  30-dniowe

  WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI 

  WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO

  PIĄTKU 

  ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

  RODZAJE

  BILETÓW

  NORMALNY

  ULGOWY

  NORMALNY

  ULGOWY

  USTAWOWY / LOKALNY

  USTAWOWY / LOKALNY

  Strefa miejska Jeleniej Góry

  130,00 zł

  65,00 zł

  110,00 zł 

  55,00 zł

  Cała sieć 

  150,00 zł  

  75,00 zł

  130,00 zł

  65,00 zł

  Aktywacja miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

   

 5. Bilety okresowe na okaziciela – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

  BILETY

  MIESIĘCZNE

  30-dniowe

  WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI 

  WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

  RODZAJE BILETÓW

  NORMALNY

  ULGOWY

  NORMALNY

  ULGOWY

  USTAWOWY / LOKALNY

  USTAWOWY / LOKALNY

  Strefa miejska Jeleniej Góry

  150,00 zł

  75,00zł

  130,00 zł

  65,00 zł

  Cała sieć - wszystkie strefy opłat

  170,00 zł

  85,00 zł

  150,00 zł

  75,00 zł

  Aktywacja miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

   

 6. Bilety okresowe na okaziciela – zakupione w automatach biletowych.

  RODZAJ BILETU

  OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁEJ SIECI

  NORMALNY

  ULGOWY

  USTAWOWY / LOKALNY

  24-godzinny

  12,00 zł

  6,00 zł

  48-godzinny

  24,00 zł 

  12,00 zł

  Weekendowy

  22,00 zł

  11,00 zł

  Bilety okresowe na okaziciela:
  1. 1) 24 - oraz 48 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci przez odpowiednio: 24 lub 48 godzin liczonych od momentu zakupu biletu;
  2. 2) weekendowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci ważne od piątku od godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 12:00.
 7. Bilety EURO-NYSA: - cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 40,00 zł; - cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób) - 100,00 zł; - cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower.

§ 9. WYKAZ STREF OPŁAT DLA BILETÓW OKRESOWYCH. Strefę miejską wyznacza obszar administracyjny Miasta Jelenia Góra, a granice strefy opłat wyznaczają następujące przystanki:

 1. Dla Gminy Janowice Wielkie:
  1. „Kaczawska 01”,
  2. „Kaczawska 02”.
 2. Dla Gminy Jeżów Sudecki:
  1. „Godzisz 06”,
  2. „Podchorążych 01”,
  3. „Podchorążych 02”
  4. „Legnicka 01”,
  5. „Legnicka 02”,
  6. „T. Sygietyńskiego – ZUS 01”,
  7. „T. Sygietyńskiego – ZUS 02”,
  8. „W. Kilara 02”,
  9. „W. Małcużyńskiego 02”,
  10. „W. Małcużyńskiego 05”.
 3. Dla Gminy Mysłakowice:
  1. „Przyboczna 05”,
  2. „Przyboczna 06”,
  3. „Lotnisko 01”,
  4. „Lotnisko 02”,
  5. „Kalinowa 12”.
 4. Dla Gminy Miejskiej Piechowice:
  1. „Dom Gerharta Hauptmanna 04”,
  2. „Dom Gerharta Hauptmanna 05”,
  3. „Sobieszów 13”,
  4. „Sobieszów 16”.
 5. Dla Gminy Podgórzyn:
  1. „Staw 07”,
  2. „Staw 08”,
  3. „Podgórzyńska 04”."