Polityka prywatności

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

I. Zbieranie informacji oraz danych osobowych

Polityka prywatności oraz Cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z serwisu internetowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pod adresem: www. seba.mzk.jgora.pl. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności i Cookies.

 1. MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zbiera wyłącznie dane informatyczne niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu. Dane te obejmują np. adres IP, godzinę odwiedzin, nazwę domeny, itp.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych, to znaczy nie są gromadzone dane pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, itp. Wszelkie pozostałe dane przekazywane za pomocą tego Serwisu będą traktowane przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jako całkowicie poufne. Informacje te nigdy nie będą udostępniane jakimkolwiek stronom trzecim lub publikowane bez wcześniejszej zgody osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Dane osobowe, kontaktowe przekazywane z wykorzystaniem "Formularza zgłoszeniowego" (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu , itd.) nie są przetwarzane przez Serwis MZK sp. z o.o., a jedynie kierowane w postaci bezpiecznego e-maila do odpowiedniej komórki organizacyjnej MZK sp. z o.o. w celu realizacji zgłoszenia, bądź odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
 4. Dane osobowe wprowadzane w formularzu elektronicznym (wniosek o wydanie imiennego biletu elektronicznego) są przesyłane do Centrum Obsługi Klienta w celu wyrobienia karty SEB@. Formularz reklamacyjny służy jedynie do lokalnego (na urządzeniu Użytkownika) wygenerowania wypełnionego druku formularza w postaci pliku *.pdf do wydrukowania lub przesłania jego formy elektronicznej.
 5. W celu stałej poprawy użyteczności strony Serwisu i doświadczeń odwiedzających ją gości, używane są mechanizmy śledzenia będące branżowymi standardami - Google Analytics.
 6. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności dla wyżej wymienionego produktu, prosimy odwołać się bezpośrednio do Centrum Ochrony Prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika

Stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10. Maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. informuje, iż:

 1. Administratorem podawanych danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, KRS 0000338156, ul. Wolności 145, 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 76 48 736, fax: 75 76 48 684, e-mail: mzkjg@mzk.jgora.pl, www.mzk.jgora.pl;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Bernadeta Juszczak. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: bjuszczak@mzk.jgora.pl;
 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń (zamówień, zapytań) na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych;
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018, poz.1000);
 7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że MZK sp. z o. o. zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. MZK sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji oraz wszelkich danych zgromadzonych w Serwie i nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. MZK sp. z o.o. będzie wykorzystywało przekazane dane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane.

III. Bezpieczeństwo

MZK sp. z o. o. chroni swoje dane w tym dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich dostępu przez osoby do tego nieuprawnione. Środki bezpieczeństwa rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

IV. Postanowienia końcowe

Zarząd MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej „Polityki prywatności” na stronie www.seba.mzk.jgora.pl. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni. Ewentualne zmiany nie będą naruszały w żaden sposób zasad bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników

 

Polityka Cookies

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika przez MZK w Jeleniej Górze sp. z o. o.

I. Definicje

 1. Definicje
 2. Administratorem jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 145, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 611-267-94-31, REGON: 021073468, KRS: 0000338156. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, w dalszej części zwana również Administratorem Danych Osobowych lub ADO, który prezentuje informacje drogą elektroniczną oraz uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies (tzw. "ciasteczka") - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 4. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez zewnętrznych usługodawców Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 6. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie mzk.jgora.pl;
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności oraz Cookies jak i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje w Serwisie własne Cookies w celu umożliwienia „zapamiętania” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, w zakresie:

 • decyzji o akceptacji polityki prywatności i polityki Cookies,
 • wyglądu strony internetowej - tzw. „funkcjonalne” pliki Cookies.

 

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Zewnętrzne

Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

 1. wskazania na stronach Serwisu lokalizacji Administratora oraz punktów sprzedaży Administratora z wykorzystaniem map systemu Google (administrator cookies zewnętrznego z siedzibą w USA:, zasady ochrony prywatności:

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 2. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

Zarząd MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej „Polityki Cookies” na stronie www.seba.mzk.jgora.pl. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni. Ewentualne zmiany nie będą naruszały w żaden sposób zasad bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.